ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิถีธรรมวิถีไทย

ผู้แต่ง: อ.ยิ่งเยาวลักษณ์ กะรัสนันทน์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2554
- เพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
- เพิ่มเนื้อหาพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร
- เพิ่มแนวข้อสอบ
- เนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ หลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาต่างๆ ในสังคมไทย และนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือมาปฏิบัติในการดำรงชีวิตแล้วแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้