ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษาJava ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: สุดา เธียรมนตรี

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นหนังสือเรียนที่สอนการเขียนโปรแกรมภาษา Java บนพื้นฐานของ OOP ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง