ข้อมูล eBook

ชื่อ: มอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ผู้แต่ง: อ.ไชยชาญ หินเกิด

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าสลับอย่างครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย เป็นหนังสือที่เมหาะสมแก่นักศึกษาวิชาชีพไฟฟ้า และหนังสือเล่มนี้สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ