ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องรับวิทยุ

ผู้แต่ง: อ.สายัณต์ ชื่นอารมย์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- เนื้อหาเล่มนี้ประกอบด้วย 9 บท เริ่มจากการกระจายคลื่นและย่านความถี่ของระบบวิทยุหลักการส่งวิทยุและรับวิทยุเบื้องต้น เทคนิคการซ่อมเครื่องขยายเสียง ฯลฯ และท้ายหน่วยยังมีคำศัพท์ประจำแต่ละบท ใบปฏิบัติงาน แบบประเมินผล แบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความรู้และฝึกปฏิบัติอีกด้วย