ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบัญชีตั๋วเงิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ผู้แต่ง: อ.วิไล นครสุวรรณ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- เนื้อหาเล่มนี้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงินและการบันทึกรายการ การกู้เงินด้วยตั๋วสัญญาแลกเงินต่างประเทศ ตั๋วเงินรับขายและการสลักหลัง โอนตั๋ว ตั๋วเงินขาดความเชื่อถือและการแสดงรายการตั๋วเงินในงบดุล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเช็คและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย