ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลักการสหกรณ์เบื้องต้น

ผู้แต่ง: อ.ธวัชชัย จินดาพาณิชย์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- หนังสือเล่มนี้เป็นไปตามคำอธิบายรายวิชาอันประกอบไปด้วย การศึกษาประวัติสหกรณ์ หลักการของสหกรณ์ ฯลฯ และท้ายบทมีกิจกรรมเสนอแนะเชิงเจตคติเพื่อใช้ในการประเมินผลการเรียน