ข้อมูล eBook

ชื่อ: สมุดภาพ พระมหาเวสสันดร ฉบับจิตรกรรมภาพไทย

ผู้แต่ง: พนิตา อังจันทรเพ็ญ

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัด ถ่ายทอดเรื่องราวพระเวสสันดรไว้ ๔๐ ภาพพร้อม
คำบรรยายราว ๓ หน้า ในแต่ละภาพ สร้างความรู้ เพลิดเพลินจรรโลงใจให้
แก่ผู้ที่อ่าน