ข้อมูล eBook

ชื่อ: เตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร

ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การประกอบธุรกิจที่มุ่งค้าหากำไรไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร การเสียภาษีอากรของผู้ประกอบการโดยการยื่นแบบประเมินตนเองในแต่ละเดือนแต่ละปีตามที่กฎหมายได้กำหนดเวลาไว้เจ้าพนักงานมีหน้าที่ตรวจสอบการเสียภาษีอากรของผู้ประกอบการว่า ได้เสียภาษีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าเสียไม่ครบถ้วนหรือไม่เสียภาษี เจ้าพนักงานประเมิน มีอำนาจประเมิน ทำให้ผู้ประกอบการเสียทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม