ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบฟอร์มไทย & อังกฤษ

ผู้แต่ง: วิบูลย์ พลพบู

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

“แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)”
เพื่อสนองตอบการใช้ในงานทรัพยากรบุคคลและรองรับความเป็นสากลขององค์การในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกัน  โดยครอบคลุมขอบเขตหรือลักษณะงานของผู้อํานวยการหรือผู้จัดการทรัพยากรบุคคลเฉพาะ 4 หมวดงาน ดังนี้
1. การสรรหาและการว่าจ้าง(Recruitment and Employment)
2. พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)
3. การบริหารเงินเดือน (Salary Administration or Compensation and Benefits)
4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
อาทิเช่น ใบสมัครงาน, แบบสัญญาจ้างพนักงาน,แบบฟอร์มการลาประเภทต่างๆ,แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มสวัสดิการ ฯลฯ