ข้อมูล eBook

ชื่อ: Verbs&Tenses อังกฤษสะดวกรู้ ฉบับ กริยา 3 ช่อง

ผู้แต่ง: กมลวรรณ ต่างใจ, William Joseph Klinkenberg

สำนักพิมพ์: TBooksmith

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความตั้งใจในการทำหนังสือเลมนี้เพื่อใหทุกทานที่สนใจศึกษา กริยา และTense ภาษาอังกฤษ ไดใชเปนคูมืออางอิง โดยแบงเปนสองสวนหลัก คือ สวนที่ 1 การทำความเขาใจ Tense ทั้ง 12 สวนที่ 2 การกระจายกริยา (Conjugation) ใน Tense ตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดเห็นภาพอยางชัดเจน วากริยาตัวเดียวกันใน Tense ตางๆ นั้นกระจายไดหรือเขียนไดเปนแบบไหนอยางไรบาง ภาษาไทย ฉันไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ ภาษาอังกฤษ I went to school yesterday. (go) ภาษาไทย ฉันจะไปโรงเรียนพรุงนี้ ภาษาอังกฤษ I will go to school tomorrow.